Menu Close

Pagalbos mokiniui specialistai

Logopedas darželyje teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų.

Logopedo darbo tikslas: laiku nustatyti kalbos, kalbėjimo ir kitus komunikacijos sutrikimus ir bendradarbiaujant su mokytojais ir ugdytinių tėvais juos šalinti.

 • Išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų pobūdį.
 • Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės, korekcijos priemones ir būdus.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimams šalinti.
 • Lavina sutrikusias funkcijas, taiko specialius darbo būdus bei metodus.
 • Konsultuoja tėvelius vaikų kalbos korekcijos klausimais.
 • Fiksuoja vaikų pasiekimus (2 kartus per mokslo metus).

Logopedė Vita Krivickienė
Logopedė Violeta Šaulienė

Specialusis pedagogas:

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairių sutrikimų ir mokymosi sunkumų.
 • Atlieka pedagoginį ugdytinių gebėjimų vertinimą, įvertina specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Veda užsiėmimus, taiko įvairius metodus, naujoves, numato tikslą ir uždavinius, padedant vaikams išmokti mokomąją medžiagą.
 • Bendrauja, bendradarbiauja, dirba komandoje su tėvais, pedagogais.
 • Vertina vaikų ugdymosi pažangą.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams.

Specialioji pedagogė Gražina Baltrūnienė

Judesio korekcijos specialistas planuoja, organizuoja bei veda individualius ir grupinius judesio ir padėties korekcijos užsiėmimus. 

Su vaikais dirba individualiuose ir grupiniuose užsiėmimuose, priklausomai nuo vaikų individualių savybių bei judesio ir padėties išsivystymo lygio. 

Konsultacijos teikiamos tėvams suderinus asmeniškai

 

Judesio korekcijos specialistė Virginija Zeliauskienė

 

Socialinio pedagogo darbo tikslas – padėti vaikams adaptuotis, siekti vaiko gerovės, vykdyti ankstyvąją prevenciją, ugdyti socialinius gebėjimus, teikti reikalingas socialines paslaugas ir siekti sėkmingos integracijos ir socializacijos. 

Teikia socialinę pedagoginę pagalbą ugdytiniams, bendradarbiaujant su šeima ir grupių mokytojais.

Organizuoja ir įgyvendina socialinių įgūdžių pamokėles, prevencijos programas, socialines akcijas, kurios formuoja vaikų socialinius gebėjimus ir įgūdžius. 

 

Socialinė pedagogė Lida Ubavičienė 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą