NAUJIENOS

Pasvalio rajono savivaldybės taryba skelbia viešą konkursą Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TI-85 „Dėl viešo konkurso Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“ paskelbtas viešas konkursas Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus pareigoms eiti  (toliau – Konkursas).

Pretendentas dokumentus teikia tiesiogiai arba elektroniniu paštu arba registruotu laišku Savivaldybės administracijos Juridiniam ir personalo skyriui, adresu: Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Juridinis ir personalo skyrius, 122-124 kab., Vytauto Didžiojo a.1, Pasvalys.

Konkurso paskelbimo data – 2019 m. birželio 13 d.

Dokumentai gali būti pateikiami iki 2019 m. spalio 7 d.

Pretendentų atranka – 2019 m. spalio 29 d.

Telefonu pasiteirauti: (8 451) 54 120, el. paštas: personalas@pasvalys.lt.

Išsami informacija apie Konkursą pateikta Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt

Nuoroda skiltyje naujienos:

http://www.pasvalys.lt/lt/naujienos/I/pasvalio-rajono-savivaldybes-taryba-skelbia-viesa-konkursa-pasvalio-lopselio-darzelio-zilvitis-direktoriaus-pareigoms-eiti.:6747.

Nuoroda skiltyje konkursui:

http://www.pasvalys.lt/lt/administracine-informacija/konkursai/982/pasvalio-rajono-savivaldybes-taryba-skelbia-viesa-konkursa-pasvalio-lopselio-darzelio-zilvitis-direktoriaus-pareigoms-eiti.:6747

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ MODERNIZAVIMAS“

2018 m. balandžio mėn. Pasvalio rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas“, įgyvendinimo (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-51-0007). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. Projektui įgyvendinti skirta 119.874,79 Eur Europos Sąjungos investicijų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Savivaldybė projektui bendrai finansuoti numato skirti 54.391,79 Eur . Bendra projekto vertė – 174.266,58 Eur.

Pagrindinis projekto tikslas – Padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų efektyvumą ir kokybę Pasvalio lopšelyje-darželyje „Žilvitis“. Projekto uždavinys – Ikimokykliniam ugdymui skirtos infrastruktūros atnaujinimas.

Projekto įgyvendinimo metu numatomas lopšelio-darželio „Žilvitis” veiklos efektyvumo didinimas, įkuriant naujas ikimokyklinio ugdymo vietas bei infrastruktūros modernizavimas, skatinant vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją. Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuojamos 2 grupės, jas perplanuojant, suremontuojant, sukuriant jose kūrybiškumą skatinančias erdves. Specialių poreikių (turinčių žymių kalbos ar kitų komunikacijos sutrikimų) vaikų grupė bus keičiama į ikimokyklinio ugdymo grupę nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios, kurioje bus vykdomas įtraukusis ugdymas, t. y. grupėje bus ugdomi sveiki ir specialių poreikių vaikai. Planuojamas grupės pajėgumas – 15 vaikų, iš kurių 5 turi specialiųjų poreikių. Tokiu būdu įstaigoje bus sukurtos 5 naujos vietos. Siekiant užtikrinti žmonių su negalia poreikius Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis” lėšomis bus įsigytas kopiklis į antrame aukšte esančią grupę.

Be Europos Struktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas negalėtų būti įgyvendinamas.

Rudenėlis į darželį atkeliavo moliūgų gatvele…

Saulėtą rugsėjo 27 d. rytą visus ateinančius į darželį  pasitiko kieme išsirikiavę moliūgai. Moliūgai švietė iš tolo ir visus kvietė į Rudenėlio šventę.  Pasisveikinęs Rudenėlis, pasiūlė padainuoti  daineles apie daržoves ir vaisius. Vaikučiai noriai atliko užduotis surinkdami žolytėje pasislėpusius obuoliukus. Priešmokyklinukai dalyvavo estafetėje, kas greičiau perneš obuoliuką iš  pilnos pintinės į tuščią. Visi kartu sušokome bitučių šokį. Keliaudami moliūgų labirintais  priėjome daržą. Priešmokyklinė grupės vaikučiai nurovė jame augusias daržoves, minė mįsles, deklamavo eilėraščius, klausinėjo kaip vadinasi, kaip atrodo ir kam naudingos daržovės. Moliūgu labirintu  grįžome į aikštelę ir pasiskirstę komandomis traukėme virvę. Už aktyvų dalyvavimą, gerą nutaiką visi apdovanoti saldžiomis kriaušėmis. Rudenėlis atsisveikino ir pažadėjo aplankyti vaikučius kitais metais. Vaikučiai neskubėjo skirstytis į grupes, vieni traukė virvę, kiti iš naujo įveikinėjo moliūgų labirintą. Diena buvo saulėta ir graži,  vaikučiai šoko darželio kieme skambant muzikai, vaišinosi kriaušėmis lauko pavėsinėse.

Meninio ugdymo pedagogė Odeta Atkočiūnienė, auklėtoja metodininkė Judita Vitartienė.

„UŽDUOČIŲ MAIŠAS“

2017 metų kovo 24 dieną 1 ir 2 specialiųjų ugdymo grupių vaikai ir jų pedagogai dalyvavo Švietimo pagalbos tarnybos specialiosios pedagogės Ingos Kaulinskienės ir logopedės Alvijos Putriūtės organizuotoje edukacinėje programoje „Užduočių maišas“.

Vaikai iš maišelio traukė kaladėles su nurodytais užduočių numeriais. Reikėjo atlikti septynias užduotis: pūtimo pratimą „Skrenda raketa“, atpažinti koks garsas, surasti kitą gyvūno pusę, lipdyti plastilino rutuliukus ant paveikslėlių, ištraukti iš maišelio gyvūno figūrėlę ir paklausyti, kaip jis „kalba“, sudėti visumą iš 2-3 dalių ir pravažiuoti spalvota mašina tokios pat spalvos keliu.

Po  užduočių vaikai smagiai pasimankštino. Užduočių atlikimas suteikė ne tik daug džiugių emocijų, bet ir lavėjo pažinimo, kalbos gebėjimai bei stambioji ir smulkioji motorika. Už nuoširdų darbą, aktyvumą vaikai buvo apdovanoti prizais.

Specialioji pedagogė Gražina Baltrūnienė, logopedė Vita Krivickienė

DALYVAVIMAS RAJONINIAME INTEGRUOTŲ VEIKLŲ PROJEKTE „MES – PAUKŠTELIŲ DRAUGAI“

Vieną šaltą 2016 m. gruodžio dieną į Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ salę sugužėjo 3 ir 4 logopedinių grupių spec. poreikių vaikučiai dalyvauti popietėje „Mes – paukštelių draugai“. Renginį organizavo darželio vyr. logopedės Vilija Kizienė ir Violeta Šaulienė. Prie jų prisijungė vyr. muzikos pedagogė Odeta Atkočiūnienė, auklėtoja-metodininkė Raimonda Ralikauskaitė bei vyr. auklėtoja Jūratė Velžytė.

Renginys prasidėjo džiugia dainele apie žiemą. Tada vaikai sulaukė siurprizo – į salę atskrido Zylė ir Sniegena, nešinos didžiuliu laišku „Paukštelių draugams“. Jame vaikų buvo prašoma pagelbėti žiemojantiems paukšteliams.

Multimedijos pagalba Zylė ir Sniegena supažindino, kokie paukšteliai pas mus  žiemoja,  kaip jie atrodo, kokias kūno dalis turi, kaip jie čiulba. Vaikai aktyviai dalyvavo pokalbyje, atlikinėjo užduotėles, pamėgdžiojo paukščių balsus, susidomėję klausėsi paukščių balsų įrašų, dainavo dainelę apie sniegeną, kartu su Zyle ir Sniegena draugiškai šoko „Paukštelių šokį“.

Po žaidimo auklėtojos vaikų paklausė, kaip jie galėtų padėti paukšteliams žiemą, kad šie nešaltų ir nealktų. Visi drauge nusprendė, kad reikia pagaminti lesyklėlių, bet ne įprastų medinių, o iš panaudotų, nebereikalingų daiktų, kad nešiukšlintume ir nekenktume gamtai. Aptarė, kuo galima ar negalima lesinti paukštelius.

Renginį vainikavo dainelė apie paukštelių draugus  bei Zylės ir Sniegenos padėka, jų saldžios dovanėlės visiems susirinkusiems.

Kitą dieną auklėtojos su vaikais puolė gaminti, puošti lesyklėles iš antrinių žaliavų. Po smagių darbų, vaikai tiesiog nekantravo kuo greičiau lėkti laukan ir pakabinti savo darbo lesyklėles, paberti trupinėlių, kad parodytų paukšteliams, kaip juos myli.

Logopedės Violeta ir Vilija susitarė su lopšelio-darželio virtuvės ir valgyklos darbuotojomis, kad šios parūpins trupinių paukšteliams, o vaikai pažadėjo visą žiemą, kiekvieną dieną nunešti tuos trupinėlius į lesyklėles.

Logopedės Vilija Kizienė ir Violeta Šaulienė

„Apibėk darželį su dėde Rudenėliu“

Saulėtą rugsėjo 21 dienos rytą gausus būrys mažųjų pabiručių sugūžėjo į darželio kiemą pasitikti kasmetinį svečią dėdę Rudenėlį, pasipuošusį klevo lapais padabinta skrybėle.

Visos šventėje dalyvavusios vaikučių grupės, pasivadinusios pačiais įvairiausiais rudens gėrybių vardais, prisistatė dėdei Rudenėliui: dainavo daineles, deklamavo eilėraščius.

Palaikydami „Europos judrumo savaitės“ idėją, šventės dalyviai greitu žingsneliu apibėgo savo lopšelį-darželį. Tuo šventė dar nesibaigė. Sugrįžus į aikštelę, prasidėjo smagios estafetės, virvės traukimas, kuris suteikė daugiausia džiaugsmo ir kitos pramogos.

Atsisveikindamas dėdė Rudenėlis visus, didelius ir mažus, pavaišino sultingomis kriaušėmis ir palinkėjo visiems būti linksmiems, judriems ir sveikiems!

Lopšelyje-darželyje vyko ne tik smagi rudenėlio šventė, bet ir įstaigos koridorių palangės buvo papuoštos vaikų ir auklėtojų darbeliais iš daržovių, vaisių bei kitos gamtinės medžiagos.

 

Vyresnioji auklėtoja Rasa Jankauskienė, judesio korekcijos pedagogė Virginija Zeliauskienė

SPORTO ŠVENTĖ „JUDĖK, DRAUGAUK – SVEIKAS AUK“

Gegužės 12 dieną Lopšelio-darželio bendruomenėje vyko sporto šventė „Judėk, draugauk – sveikas auk“. Vaikai rinkosi į sporto aikštelę, apsirengę skirtinga sportine apranga ir pačių darytomis emblemomis. Pirmiausia kiekvienos grupės vaikai prisistatė. Po to darė visų laukiamą kapitono Flinto mankštą. Apšilę ir gerai nusiteikę visi skubėjo atlikti įvairių sportinių užduočių, išdėstytų septyniose stotelėse. Įveikus užduotis, vyko virvės traukimo varžybos.

Vaikams susėdus pailsėti, rungtyniavo pedagogės. Po to šventės dalyviai buvo apdovanoti padėkomis, ananasais ir ėjo pažiūrėti piešinių parodos „Taip mes mankštinamės“, kuri vyko sporto aikštelės pavėsinėje (vėliau paroda veiks darželio patalpose).

Šventė suteikė vaikams galimybę fiziškai tobulėti, patirti džiaugsmą, parodyti drąsą ir savo įgytus įgūdžius.

Judesio korekcijos pedagogė Virginija Zeliauskienė

 

 

KALBA PIRŠTUKAI

Minint Tarptautinę neįgaliųjų dieną, gruodžio 3-iąją, 1-oje ir 2-oje specialiojo ugdymo grupėse vyko rytmetys „Kalba pirštukai“.

Vaikai, klausydami nuotaikingos dainelės, atliko įvairius judesius rankytėmis. Po dainelės vaikus į svečius „pakvietė“ žvėreliai: meškinas, lapė, kiškis. Jie „pasiūlė“ atlikti užduotis, lavinančias smulkiąją motoriką. Reikėjo statyti sagų bokštus, varstyti figūrėles, sudėti erdvinę piramidę, rašyti elementus, raides, skaičius magnetinėje lentoje. Visos priemonės buvo įsigytos už lėšas iš vykdomo projekto „Augsiu aktyvus 2015“. Pedagoginės pertraukėlės metu, vaikai prisiminė pirštukų pavadinimus. Po jos, susėdę prie stalų, spalvino žvėrelių paveikslėlius.

Už gerą nuotaiką ir atliktus darbelius kiškis visus „apdovanojo“ obuoliais ir kukurūzais.

Specialioji pedagogė Gražina Baltrūnienė

Logopedė Vita Krivickienė

ŽAIDIMŲ DIENELĖ

Spalio 7 d. 5-toje savaitinėje-logopedinėje grupėje vyko žaidimų dienelė „Kas? Kiek? Ką daro?“. Taip mūsų grupė dar kartą smagiai ir žaismingai įsiliejo į projektą „Augsiu aktyvus 2015“. Grupėje žaidėme kūrybinius – pažintinius žaidimus su įvairių formų, skirtingų dydžių ir spalvų kamuoliukais. Per pojūčius, tyrinėdami, nusakėme požymius ir įvardinome (lengvas, sunkesnis, tvirtas, vientisas, minkštas, kietas, didesnis, mažesnis, spalvingas, lygus, nelygus, šoklus, malonus, nemalonus liesti ir t.t.) kamuoliukų savybes. Žaidėme žaidimus  po vieną ir visi drauge.

Salėje žaidėme žaidimą „Kas? Kiek? Ką daro?“. Žaidimo esmė: vaikai sustojo ant pasirinktų apvalių kilimėlių, išmetėme tris kauliukus, kurie parodė, kokį veiksmą, kiek kartų ir ant kokios spalvos kilimėlių stovintys vaikai atliks (pašoks, pritūps ir t.t.). Tobulinome organizacinius įgūdžius, patyrėme bendrumo jausmą, lavinome smulkiąją ir stambiąją motoriką. O svarbiausia –  nuotaika visai grupei buvo puiki!

5-tos savaitinės – logopedinės grupės auklėtoja Judita Vitartienė.