Menu Close

ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ MODERNIZAVIMAS“

2018 m. balandžio mėn. Pasvalio rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis“ modernizavimas“, įgyvendinimo (projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-51-0007). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-705 priemonę „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“. Projektui įgyvendinti skirta 119.874,79 Eur Europos Sąjungos investicijų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Savivaldybė projektui bendrai finansuoti numato skirti 54.391,79 Eur . Bendra projekto vertė – 174.266,58 Eur.

Pagrindinis projekto tikslas – Padidinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų efektyvumą ir kokybę Pasvalio lopšelyje-darželyje „Žilvitis“. Projekto uždavinys – Ikimokykliniam ugdymui skirtos infrastruktūros atnaujinimas.

Projekto įgyvendinimo metu numatomas lopšelio-darželio „Žilvitis” veiklos efektyvumo didinimas, įkuriant naujas ikimokyklinio ugdymo vietas bei infrastruktūros modernizavimas, skatinant vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją. Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuojamos 2 grupės, jas perplanuojant, suremontuojant, sukuriant jose kūrybiškumą skatinančias erdves. Specialių poreikių (turinčių žymių kalbos ar kitų komunikacijos sutrikimų) vaikų grupė bus keičiama į ikimokyklinio ugdymo grupę nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios, kurioje bus vykdomas įtraukusis ugdymas, t. y. grupėje bus ugdomi sveiki ir specialių poreikių vaikai. Planuojamas grupės pajėgumas – 15 vaikų, iš kurių 5 turi specialiųjų poreikių. Tokiu būdu įstaigoje bus sukurtos 5 naujos vietos. Siekiant užtikrinti žmonių su negalia poreikius Pasvalio lopšelio-darželio „Žilvitis” lėšomis bus įsigytas kopiklis į antrame aukšte esančią grupę.

Be Europos Struktūrinių fondų paramos tokios apimties projektas negalėtų būti įgyvendinamas.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą